Privacy Policy

Amsterdam Art, gevestigd aan de Sarphatistraat 470, 1018GW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. U vindt onze contactgegevens hier.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Amsterdam Art verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich heeft aangemeld voor en/of aanwezig bent geweest op één of meer door ons georganiseerde activiteiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Organisatie en functie
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een account op deze website te activeren, in correspondentie en    telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amsterdamart.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Amsterdam Art verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Overeenkomsten na te komen
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U de mogelijkheid te bieden uw account te activeren en uw eigen gegevens te beheren.
- U uit te nodigen en aan te melden voor toekomstige evenementen en activiteiten die door Amsterdam Art worden georganiseerd
- Automatische verwerkingen
- Amsterdam Art neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amsterdam Art) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Amsterdam Art bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens (zolang de termijn niet opnieuw wordt verlengd):

- Bewaartermijn: totdat u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.
- Inschrijving nieuwsbrief: naam, e-mailadres, deze bewaren we zolang u ingeschreven bent voor de nieuwsbrief, daarna verwijderen we deze onmiddellijk.
- Indien u een klacht of misbruikmelding doet, verzamelen we uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres, IP-adres en gegevens inzake de melding. Deze worden tot 2 jaar na de melding bewaard om te kunnen voldoen aan eventuele gerechtelijke verzoeken of het kunnen opbouwen van een misbruikdossier.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Amsterdam Art deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amsterdam Art blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Amsterdam Art uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Amsterdam Art gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Baas over eigen data, dat vinden wij heel normaal. Niet alleen vanwege de AVG, maar omdat wij geloven in transparantie en fatsoen. Daarom gebruiken wij ConsentCookie. ConsentCookie laat jou zien welke data we van jou verzamelen en waarom we dat doen. Ga naar Jouw instellingen om jouw persoonlijke voorkeuren vast te leggen. Ze zijn daarna direct van kracht en kunnen op elk moment worden aangepast.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account in ons controlepaneel. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@amsterdamart.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Amsterdam Art zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Amsterdam Art wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:


Amsterdam Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@amsterdamart.com.